17 June 2024,
logo

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Enelex Innovation B.V. en enige derde (Opdrachtgever) die Enelex Innovation B.V. opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een deelopdracht of vervolgopdracht voortgekomen uit een overeenkomst met Opdrachtgever.
3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Enelex Innovation B.V. uitdrukkelijk heeft verklaard dat voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever betreft dan uitsluitend die specifieke overeenkomst.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Enelex Innovation B.V. en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Enelex Innovation B.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst
1. Enelex Innovation B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Resultaten van verrichte diensten worden nadrukkelijk niet gegarandeerd.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Enelex Innovation B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend. Bij de selectie van die derden zal Enelex Innovation B.V. zorg in acht nemen en oplettendheid betrachten.
3. Een overeenkomst tussen Enelex innovation B.V. en Opdrachtgever komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Enelex Innovation B.V. of nadat door Enelex Innovation B.V. een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Enelex Innovation B.V. aangeeft dat deze relevant zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze relevant zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm aan Enelex Innovation B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante gegevens niet tijdig aan Enelex Innovation B.V. zijn verstrekt, heeft Enelex Innovation B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien door gebrek aan informatie danwel instructies van Opdrachtgever een termijn dreigt te verstrijken, zal Enelex Innovation B.V., indien mogelijk, een verlenging van die termijn verzoeken. Voor deze werkzaamheden worden honoraria en kosten in rekening gebracht aan Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is verplicht wijzigingen in naam, adres, telefoonnummer, emailadres, en faxnummer schriftelijk en zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 21 dagen, aan Enelex Innovation B.V. door te geven.
6. Enelex Innovation B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Enelex Innovation B.V. is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7. Enelex Innovation B.V. is gerechtigd haar werkzaamheden voor Opdrachtgever te beëindigen indien tijdens de uitvoering blijkt dat een wezenlijk belangenconflict kan ontstaan tussen Opdrachtgever en een andere opdrachtgever van Enelex Innovation B.V.
8. Opdrachtgever vrijwaart Enelex Innovation B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 3 Honorarium
1. Het honorarium worden vastgesteld op grond van bestede uren en het voor de opdracht geldende uurtarief, tenzij een vast honorarium wordt overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Enelex Innovation B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Aan Opdrachtgever worden alle kosten (zoals officiële taksen, reiskosten, kantoorkosten, declaraties van buitenlandse agenten) in verband met de uitvoering van een opdracht in rekening gebracht. Door Enelex Innovation B.V. gemaakte kostenramingen zijn indicatief en vrijblijvend.
2. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
3. Enelex Innovation B.V. is gerechtigd uitvoering van een opdracht afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van Opdrachtgever. Enelex Innovation B.V. zal, ingeval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende opdracht verrichten nadat het voorschot door Opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is Enelex Innovation B.V. nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de opdracht. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een declaratie in het kader van de opdracht.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien Enelex Innovation B.V. met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Enelex Innovation B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
6. Verder is Enelex Innovation B.V. gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, tariefswijzigingen hebben voorgedaan, bijv. door verhoging van officiële taksen of koerswijzigingen van vreemde valuata.

Artikel 4 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Enelex Innovation B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Als dag van betaling geldt de datum van bijschrijving op de door Enelex Innovation B.V. voor betaling opgegeven bankrekening.
2. Indien Opdrachtgever de betaling niet binnen de termijn van 14 dagen heeft voldaan, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor voldoening van de openstaande rekeningen ten name van Opdrachtgever, ook wanneer Opdrachtgever te kennen heeft gegeven de opdracht ten behoeve van een derde te hebben gegeven. Wanneer Opdrachtgever een opdracht namens een derde geeft en geen zelfstandige verplichtingen op zichzelf wenst te nemen, dient zulks uitdrukkelijk en schriftelijk bij het geven van de opdracht te worden medegedeeld.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Enelex Innovation B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Enelex Innovation B.V., nadat Opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever opschorten. Enelex Innovation B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 5 Incassokosten
1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt Opdrachtgever een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien Enelex Innovation B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 6 Reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 300 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Enelex Innovation B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Enelex Innovation B.V. in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Enelex Innovation B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7 Opzegging
1. Zowel Enelex Innovation B.V.als Opdrachtgever kunnen de overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen.
2. Enelex Innovation B.V. is bevoegd de dossiers van Opdrachtgever en alle correspondentie met betrekking tot de dossiers van Opdrachtgever onder zich te houden, totdat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens Enelex Innovation B.V. heeft voldaan. Verder is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Enelex Innovation B.V. extra kosten met zich meebrengt, kunnen deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Enelex Innovation B.V., zal Enelex Innovation B.V. in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
1. Enelex Innovation B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
(a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
(b) na het sluiten van de overeenkomst Enelex Innovation B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen (bijvoorbeeld in geval van surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, staking of liquidatie van het bedrijf). In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; of
(c) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Opdrachtgever is gehouden Ennelex Innovation B.V. onmiddellijk te informeren indien zich een van de in artikel 8 lid 1(b) genoemde omstandigheden zich voordoet of indien er sprake is van overmacht op basis waarvan Opdrachtgever verplichtingen jegens Enelex Innovation B.V. niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed kunnen zijn op de beoordeling van een situatie waarover Enelex Innovation B.V. advies zal geven.
3. Voorts is Enelex Innovation B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Enelex Innovation B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Enelex Innovation B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, blijven aanspraken uit de wet en overeenkomst behouden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Enelex Innovation B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
2. Indien Enelex Innovation B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering die ten behoeve van Enelex Innovation B.V. is afgesloten, zal worden uitgekeerd. Indien er geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 45.000. (vijfenveertigduizend) euro.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om gebrekkige prestatie van Enelex Innovation B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Enelex Innovation B.V. toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Enelex Innovation B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Enelex Innovation B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Tevens sluit Enelex Innovation B.V. aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de door Enelex Innovation B.V. geraadpleegde registers of andere informatiebronnen.
6. Aansprakelijkheid van Enelex Innovation B.V. voor fouten of tekortkomingen van derden wordt uitgesloten.
7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Enelex Innovation B.V.

Artikel 10 Overmacht
1. Enelex Innovation B.V. en Opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Enelex Innovation B.V. geen invloed kan uitoefenen, zoals brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, computerstoring en storingen in post- en telecommunicatie-activiteiten, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven, maar waardoor Enelex Innovation B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Enelex Innovation B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Enelex Innovation B.V. verplichtingen had moeten nakomen.
4. Enelex Innovation B.V. en Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Enelex Innovation B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Enelex Innovation B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht
1. De rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter in Den Haag bevoegd is. Niettemin heeft Enelex Innovation B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Als partijen er samen niet uitkomen kunnen zij de klacht voorleggen aan de Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden.
3. Op elke overeenkomst tussen Enelex Innovation B.V. en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de website www.enelex.com.
2. Voor uitleg van de inhoud en strekking of vertaling van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

versie juli 2021


Copyright © 2024